Książka Depresja

Zachęcamy do zamówienia książki

Davida Westbrooka "DEPRESJA"

WARUNKI ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI „DEPRESJA” DAIDA WESTRBOOKA

 

1. Zamówienia książki są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: szkola@ctpb.pl

– realizacja zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu wpłaty na konto,

– po rejestracji wpłaty klient dostaje e-mailem informacje o przyjęciu zamówienia.

 

2. Do każdego zakupu wystawiany jest rachunek/faktura zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, liczba książek).

Na rachunku/fakturze będzie zamieszczony tytuł książki oraz kwota powiększona o koszty wysyłki. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia rachunku/faktury. Klient nie może anulować zamówienia jeśli został wystawiony rachunek/faktura lub kiedy zamówienie zostało wysłane.

 

3. Płatności:

– przelewem na konto nr PKO BP 98 1020 1156 0000 7702 0010 7425,

– gotówką przy odbiorze osobistym.

 

4. Koszty:

– cena 1 egz. książki – 15 zł brutto,

– koszt przesyłki na terenie Polski – 7 zł brutto,

– koszt przesyłki na terenie UE – 25 zł brutto.

 

5. Przesyłka jest realizowana przez Pocztę Polską. Nie wysyłamy książek za pobraniem oraz  pocztą kurierską.

 

6. Czas realizacji zamówienia: 14 dni od daty wpłynięcia przelewu.

 

7. Odbiór osobisty – ul. Wilcza 28 lok 21 w Warszawie, w godzinach 9:00-16:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu).

 

8. Reklamacje:

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres ul. Wilcza 28 lok 20, 00-544 Warszawa.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (rachunek/faktura).

Przetwarzanie danych osobowych

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429310.

 

2) Ze Spółką można się kontaktować w następujący sposób: (a) listem przesłanym na adres: ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa); (b) za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@ctpb.pl; (c) telefonicznie: 608-058-549.

 

3) Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

(a) w celu wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną w związku ze złożonym zamówieniem, lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO);

(b) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO);

(c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4) Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę:

(a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków;

(b) podmiotom przetwarzającym, którym Spółka zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności);

(c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

(d) dostawcom usług informatycznych;

(e) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5) Dane osobowe przetwarzane:

(a) w celu zawarcia i wykonania umowy – będą przechowywane przez Spółkę przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z tą umową (np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem ich przedawnienia określonym w przepisach prawa);

(b) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Spółkę do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać te dane;

(c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – będą przechowywane przez Spółkę do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.

 

6) Przysługuje Pani / Panu:

(a) prawo dostępu do danych osobowych;

(b) prawo sprostowania danych osobowych;

(c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

(f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO). Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2) powyżej).

7) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia i wykonania umowy, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia i wykonania umowy.