KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Organizator”) informuje, iż będzie przetwarzać pozyskane od Pani / Pana dane osobowe, w tym dane osobowe przekazane Organizatorowi za pośrednictwem formularza zgłoszenia na szkolenie / warsztat (dalej „Szkolenie”). Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, a także w celu wykonania usługi szkoleniowej w przypadku zakwalifikowania się przez Panią / Pana do udziału w Szkoleniu.

Poniższe informacje są przekazywane Pani / Panu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.

Administrator danych.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Pani Magdalena Gulcz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Gulcz CENTRUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ” z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numerem NIP: 526-215-21-04 oraz numerem REGON: 012945694, działającą osobiście, zwaną w treści Umowy Organizatorem.

Dane kontaktowe Organizatora.

Z Organizatorem można się kontaktować w następujący sposób:

 1. listem przesłanym na adres: ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa)
 2. za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@ctpb.pl
 3. telefonicznie: 608-058-549

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rozpatrzenia Pani / Pana zgłoszenia na Szkolenie i ewentualnego zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu, a także w celu dostarczania newslettera na podany przez Panią / Pana adres e-mail (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 2. w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (w przypadku zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu), rozwiązania lub wypowiedzenia tej umowy oraz innych czynności niezbędnych do realizacji tej umowy, w tym na potrzeby przeprowadzenia Szkolenia, prowadzenia dokumentacji Szkolenia, dokonywania sprawdzenia wiedzy i umiejętności, kontaktowania się w sprawach dotyczących Szkolenia, wystawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia, dokonywania rozliczeń z tytułu opłat za Szkolenia, archiwizacji dokumentów, a także w celu podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Organizatora z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, takich jak marketing bezpośredni, obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcy danych osobowych.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Organizatora, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków,
 2. podmiotom przetwarzającym, którym Organizator zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności),
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 4. dostawcom usług informatycznych,
 5. podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane:

 1. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – będą przechowywane przez Organizatora do momentu zrealizowania celu w jakim zgoda ta została udzielona lub jej cofnięcia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
 2. w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej – będą przechowywane przez Organizatora przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z tą umową (np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem ich przedawnienia określonym w przepisach prawa),
 3. w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Organizatora z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Organizatora do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Organizatorowi przechowywać te dane,
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora– będą przechowywane przez Organizatora do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa.

Przysługuje Pani / Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem (dane kontaktowe Organizatora podano w punkcie 2 powyżej).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli wykorzystanie Pani / Pana danych osobowych nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub realizacji obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub nie służy wykonaniu umowy, Organizator może poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w określonych celach. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani / Pan w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, w których Organizator przetwarza dane osobowe w oparciu o inną podstawę prawną niż Pani / Pana zgoda.
Aby skorzystać z powyższego prawa należy skontaktować się z Organizatorem (dane kontaktowe Organizatora podano w punkcie 2 powyżej).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dotycząca podania danych osobowych.

Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej oraz do wykonania wnioskowanych przez Panią / Pana czynności, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, wykonania usługi szkoleniowej oraz wykonania wnioskowanych czynności.