Szkoła Terapii Schematów Osoby Dorosłe

Szkoła Terapii Schematów Osoby Dorosłe

Uprzejmie informujemy, że Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej przygotowało Szkołę Terapii Schematów, które otwiera możliwość rozpoczęcia treningu zawodowego, prowadzącego do ubiegania się o Certyfikat Terapii Schematów w International Society of Schema Therapy (ISST) http://www.schematherapysociety.org/

Terapia Schematów Osób Dorosłych edycja 6

Uwaga!

Osoby, które prześlą zgłoszenie do 30 marca otrzymają 5% zniżki na szkolenie!

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany superwizor i dydaktyk terapii schematów International
Society of Schema Therapy ( certyfikacja ISST 2013r. ), dyrektorka akredytowanego programu w
terapii schematów ISST realizowanego w ramach Szkoły Terapii Schematów.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej, dydaktycznej, superwizyjnej w nurcie
poznawczo-behawioralnym, a od 2013 również w terapii schematów.
Zrzeszona w International Society of Schema Therapy, aktywnie poszerza swój warsztat pracy
regularnie uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez ISST
( Berlin, Nowy York, Istambułu, Austria, Holandią, Wielka Brytania) a także „webinariach” i
warsztatach organizowanych w Polsce i zagranicą.

 

Od 2016 realizuje w programie szkoleniowym atestowany przez International Society of Schema
Therapy w zakresie zastosowania podejścia terapii schematów w pracy z parami. Jej praca
kliniczna jest poddawana regularniej superwizji przez dr Eckharda Roedigera.

IMG_0007

Magdalena Gulcz

Aktywnie działa we władzach International Society of Schema Therapy (ISST). Pracuje jako psychoterapeuta w klinice dla pacjentów ambulatoryjnych w Maastricht, w Holandii. Początkowo kształcił się jako terapeuta poznawczo-behawioralny i specjalizował się w leczeniu zaburzeń lękowych, szczególnie w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, oraz zaburzeń somatycznych.

W latach 1996 – 2000, w ramach badań dotyczących efektywności Terapii Schematu w leczeniu pacjentów z Zaburzeniami osobowości typu Borderline, zdobywał wiedzę i podlegał superwizji w zakresie Terapii Schematu u Jeffrey’a Younga. W 2006 roku również pod opieką Jeffrey’a Younga specjalizował się w zakresie terapii pacjentów z wiązki C.

Od 2000 roku regularnie prowadzi warsztaty i szkolenia a także superwizje w zakresie Terapii Schematu w Holandii oraz innych europejskich państwach. W ramach współpracy z Davidem Bernsteinem niektóre z tych warsztatów kierowane były do pacjentów z zakresu medycyny sądowej. We współpracy z Bernsteinem wyprodukował i wyreżyserował serię płyt DVD pt.“Terapia Schematu, praca z trybami”, które zaprezentowane zostały podczas spotkania Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST) w Berlinie w 2010 roku. Odkąd ukończył szkolenie prowadzone przez Joan Farell oraz Ide Shaw w 2009 roku zajmuje się terapią pacjentów z zaburzeniami osobowości zarówno w formie terapii indywidualnej jak i grupowej.

Pan Remco van der Wijngaart współpracuje ze Szkołą CTPB od prawie 10 lat.

Remco

Remco van der Wijngaart

 • Temat: Terapia Schematów Osób Dorosłych
 • Szkolenie obejmuje trzy dwudniowe zajęcia wykładowo-warsztatowe o następującej tematyce:

 

Część I i II : ,,Wprowadzenie do terapii schematów – praca z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia osobowości z pogranicza”

Część III: ,,Terapia schematów – praca z pacjentami przejawiającymi osobowość z wiązki C (osobowość zależna, unikająca i obsesyjno-kompulsyjna)”

 

 • Daty spotkań:
  • 28-29/11/20 Magdalena Gulcz,
  • 5-06/12/20 Magdalena Gulcz,
  •  12-13/12/20 Remco van der Wijngaart

 

 • Cena:
  • koszt całego szkolenia: 2 850 zł
  • Numer konta: PKO BP SA  98 1020 1156 0000 7702 0010 7425.
  • w tytuł przelewu prosimy wpisać WTS6OD imię i nazwisko

Szkolenie jest realizowane według akredytowanego przez ISST (International Society of Schema Therapy) programu szkoleniowego, umożliwiającego zdobycie punktów do Certyfikatu Terapeuty Schematów ISST.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Certyfikat Uczestnictwa ISST, który będzie umożliwiał dalsze kształcenie w kierunku zdobycia Certyfikatu Terapeuty Osób Dorosłych Terapii Schematów ISST na stronie www.schematherapysociety.org i będzie potwierdzał ustawiczne doszkalanie w psychoterapii poznawczo behawioralnej.

 

Celem szkolenia jest:

 • nabywanie i doskonalenie umiejętności psychoterapeutycznych w podejściu Terapii Schematów,
 • poszerzenie wiedzy i możliwości pomocy osobom cierpiącym zwłaszcza na zaburzenia osobowości z pogranicza oraz wiązki C
 • poszerzenie samoświadomości własnych schematów w kontakcie z pacjentem.

 

 

Szkolenie otwarte jest dla wszystkich, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności psychoterapeutycznych w zakresie terapii schematów Osoby zainteresowane certyfikacją muszą spełnić dodatkowe warunki

 • posiadać certyfikat psychoterapeuty lub mieć zakończony co najmniej trzeci rok szkolenia 4-letniego w psychoterapii (na przykład w nurcie poznawczo-behawioralnym)
 • odbyć cykl spotkań superwizyjnych

 

Zapisy i daty superizji w terapii schematów, które stanowią integralną część procesu certyfikacji ISST, zostaną podane w listopadzie 2019r.


Załączniki

Załączniki

Załączniki

ZałącznikiKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż będzie przetwarzać pozyskane od Pani / Pana dane osobowe, w tym dane osobowe przekazane Spółce za pośrednictwem formularza zgłoszenia na szkolenie / warsztat (dalej „Szkolenie”). Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, a także w celu wykonania usługi szkoleniowej w przypadku zakwalifikowania się przez Panią / Pana do udziału w Szkoleniu.
Poniższe informacje są przekazywane Pani / Panu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.
Administrator danych.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429310.
Dane kontaktowe Spółki.
Ze Spółką można się kontaktować w następujący sposób:
(a) listem przesłanym na adres: ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa)
(b) za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@ctpb.pl
(c) telefonicznie: 608-058-549
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rozpatrzenia Pani / Pana zgłoszenia na Szkolenie i ewentualnego zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu, a także w celu dostarczania newslettera na podany przez Panią / Pana adres e-mail (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO),
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (w przypadku zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu), rozwiązania lub wypowiedzenia tej umowy oraz innych czynności niezbędnych do realizacji tej umowy, w tym na potrzeby przeprowadzenia Szkolenia, prowadzenia dokumentacji Szkolenia, dokonywania sprawdzenia wiedzy i umiejętności, kontaktowania się w sprawach dotyczących Szkolenia, wystawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia, dokonywania rozliczeń z tytułu opłat za Szkolenia, archiwizacji dokumentów, a także w celu podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO),
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak marketing bezpośredni, obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę:
(a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków,
(b) podmiotom przetwarzającym, którym Spółka zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności),
(c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
(d) dostawcom usług informatycznych,
(e) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – będą przechowywane przez Spółkę do momentu zrealizowania celu w jakim zgoda ta została udzielona lub jej cofnięcia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej – będą przechowywane przez Spółkę przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z tą umową (np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - zgodnie z okresem ich przedawnienia określonym w przepisach prawa),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Spółkę do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać te dane,
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – będą przechowywane przez Spółkę do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.
Przysługujące prawa.
Przysługuje Pani / Panu:
(a) prawo dostępu do danych osobowych,
(b) prawo sprostowania danych osobowych,
(c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
(f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli wykorzystanie Pani / Pana danych osobowych nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub realizacji obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub nie służy wykonaniu umowy, Spółka może poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w określonych celach.
Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani / Pan w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o inną podstawę prawną niż Pani / Pana zgoda.
Aby skorzystać z powyższego prawa należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja dotycząca podania danych osobowych.
Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej oraz do wykonania wnioskowanych przez Panią / Pana czynności, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, wykonania usługi szkoleniowej oraz wykonania wnioskowanych czynności.OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w celu dostarczania mi newslettera Spółki na podany przeze mnie adres e-mail. Przed wyrażeniem niniejszej zgody zapoznałam/zapoznałem się z podanymi przez Spółkę informacjami dotyczącymi kwestii wynikających z art. 13 RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Do otrzymywania newslettera niezbędne jest łączne udzielenie zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej.