Terapia Schematów Par

Terapia Schematów Par

Uprzejmie informujemy, że Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej przygotowało Szkołę Terapii Schematów, które otwiera możliwość rozpoczęcia treningu zawodowego, prowadzącego do ubiegania się o Certyfikat Terapii Schematów w International Society of Schema Therapy (ISST) 

Picture Eva Frank-Noyon

Julia Hinrichs – terapeutka poznawczo behawioralna oraz trenerka i superwizorka na poziomie zaawansowanym w Terapii Schematów. Pracuje prowadząc psychoterapię indywidualną i psychoterapię par.

-

Eva Frank-Noyon – Terapeutka i Superwizorka Terapii Schematów na poziomie zaawansowanym. Swoją pracę z pacjentami rozpoczęła w 2002 roku i uzyskała certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Pracowała jako wykładowca między innymi w Niemczech oraz Austrii, kształcąc przyszłych terapeutów. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące rozwoju poczucia własnej wartości oraz seksuologii. Pracuje prowadząc terapie indywidualne, terapie par oraz terapie grupowe. 

Daty spotkań:

 • 5-7 lutego  2021 r.
 • 11-13 marca 2021 r.

Cena:

 • Koszt całego szkolenia wynosi 900 Euro w tym:
  • 450 Euro płatne do 30.08.2020
  • 450 euro płatne do 30.12.2020
 • Numer konta: PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378
 • Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko TSPar
 • Additional information for international payments BPKOPLPW 09102011560000770201271378
 • Uwaga! Możliwe jest uczestnictwo wyłącznie w całym cyklu szkolenioweym
 • W przypadku rezygnacji po 30.11.2020 zwracana jest połowa wpłaconej kwoty, rezygnacje na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć będą bezzwrotne.
 • Szkolenie ma limitowaną ilość miejsc: 20

Terapia schematów dla par – włączanie partnera do Terapii Schematów i praca z parami.

Model Terapii Schematów opisuje w jaki sposób niezaspokojone podstawowe potrzeby prowadzą do wytworzenia nieadaptacyjnych schematów i powtarzających się zachowań. Działanie schematów nabytych w dzieciństwie odgrywa znaczącą rolę przy wyborze partnera, czego wynikiem jest znajdowanie siebie w tych samych, komplementarnych rolach, do których przywykliśmy w dzieciństwie, w których powadzona jest tego samego rodzaju walka tylko już nie z opiekunem z dzieciństwa, a obecnymi partnerem. W relacji przejawia się to w odnajdowaniu wzajemnych słabych punktów, eskalując powtarzalność trybów działania.

W odróżnieniu od innych podejść, praca z parami w Terapii Schematów nie sprowadza się wyłącznie do spotkań z parą, ale obejmuje również pojedyncze sesje w indywidualnym planie leczenia. Co więcej: możemy rozpocząć pracę z jednym z partnerów i włączyć drugiego z nich w proces terapii w mniejszym lub większym zakresie. Włączanie partnera rozpoczyna się od myślenia o nim/o niej w terapii. Terapia Schematów jest w tym punkcie bardzo elastyczna, jednak zachowanie równowagi w takich związkach stanowi wyzwanie.

Program szkolenia obejmuje zarówno rozpoczynanie terapii z jednym partnerem i włączanie drugiego, oraz pracę od początku z parą.   Warsztaty zapewniają ramy teoretyczne oraz opisują za pomocą slajdów, nagrań i demonstracji na żywo, jak działają cykle trybów (interakcji pary) i jak mogą zostać one zmienione poprzez realizację podstawowych potrzeb i ponowne złączenie emocjonalne partnerów. Cele te są możliwe do zrealizowania dzięki technikom doświadczeniowym (praca z wyobrażeniami i technice krzeseł). Diagnoza cykli trybów, prowadzenie dialogu schematów i trybów, prowadzące do przerwania toksycznej komunikacji i wzmacnianie trybu Zdrowego Dorosłego będzie przedmiotem ustawicznych ćwiczeń w czasie warsztatów.

Plan warsztatów

Warsztat pierwszy:

 • Uaktualnienie wiadomości o podstawowych zagadnieniach takich jak: podstawowe potrzeby, schematy, style radzenia sobie, tryby, chemia i koncepcja cykli trybów
 • Podstawowe umiejętności terapeutyczne (elastyczność, aktywność i kierowanie, ustawienie krzeseł, dbałość terapeuty o własne zdrowie, równoważenie uwagi poświęconej każdemu z partnerów)
 • Opis podstawowych zasad prowadzenia terapii par (rola terapeuty, kwestia otoczenia, zasady ogólne)
 • Wprowadzenie do mapy cyklu trybów (powtarzające się destrukcyjne interakcje w parze)
 • Zatrzymywanie destrukcyjnych cykli interakcji w parze i praca z trybami
 • Dostrzeganie podstawowych potrzeb emocjonalnych i rozróżnianie potrzeb od pragnień (np: Przykłady potrzeb vs. pragnień)
 • Wyrażanie emocji i potrzeb oraz przekazywanie ich partnerowi w procesie ich odczuwania
 • Zwiększenie możliwości bycia w kontakcie z emocjami i możliwość wspólnego współodczuwania, emocjonalnego połączenia partnerów poprzez zróżnicowane techniki terapii schematów (np: wyobrażeniowe zmiany scenariuszy)

Warsztat drugi

 • Zwiększanie emocjonalnego uczestnictwa i ponownego emocjonalnego połączenia, poprzez zróżnicowane techniki (np. ponowne tworzenie skryptu wyobrażenia)
 • Nauka komunikacji, która ma zbliżać emocjonalnie partnerów (doświadczanie wzajemnego szacunku wobec przeżywanych emocji, empatycznego słuchania oraz zatrzymywania destruktywnych komunikacji celem ponownego połączenia)
 • Dialog z trybami, technika wielu krzeseł
 • Używanie empatycznej konfrontacji w obecności partnera
 • Przykłady typowych prac domowych dla pary (np. jour fixe, ćwiczenia zwiększające częstotliwość pozytywnych interakcji, budowanie intymności emocjonalnej) powodującej generalizację pozyskanych umiejętności na sesji do sytuacji w życiu.
 • Praca z własnymi schematami i trybami terapeuty, ale również ujawnianie przeżywanych emocji wyzwalanych w czasie pracy z parą. Rozróżnianie między oczekiwaniami/życzeniami terapeuty względem pary, a potrzebami pary
 • Zarządzanie przypadkiem i postępowanie zgodnie z etyką (zapis problemów, etyka separacji, ujawnienia, dokumentacja i plan leczenia, organizowanie dodatkowej współpracy z indywidualnym terapeutą, sposób radzenia sobie z konfliktem interesów oraz problemów z zaufaniem)
 • Wiązanie kluczowych potrzeb emocjonalnych z wizją trwałej relacji, tj. ustanowienie „mapy wartości” dla odpowiednich obszarów życia (rodzicielstwo, grupa społeczna, rodzina i krewni, kariery zawodowe itp.)
 • Radzenie sobie ze specyficznymi problemami
  • zdrada i wybaczenie;
  • inne nawarstwiające się problemy;
  • Separacja i rozwód.
 • Praca na przykładowych sytuacjach od uczestników.

Bibliografia:

 • Atkinson, T. (2012). Schema Therapy for Couples: Healing Partners in a Relationship, In: van Vreeswijk M, Broersen J, Nadort M (eds). Handbook of Schema Therapy. Theory, Research and Practice. New York: Wiley, p. 323-336
 • Simeone-DiFrancesco, C., Roediger, E., Stevens, B. (2015). Healing Relationships: Schema Therapy for Couples, Oxford, UK: Wiley-Blackwell

Daty spotkań:

 • 5-7 lutego  2021 r.
 • 11-13 marca 2021 r.

Cena:

 • Koszt całego szkolenia wynosi 900 Euro w tym:
  • 450 Euro płatne do 30.08.2020
  • 450 euro płatne do 30.12.2020
 • Numer konta: PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378
 • Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko TSPar
 • Additional information for international payments BPKOPLPW 09102011560000770201271378
 • Uwaga! Możliwe jest uczestnictwo wyłącznie w całym cyklu szkolenioweym
 • W przypadku rezygnacji po 30.11.2020 zwracana jest połowa wpłaconej kwoty, rezygnacje na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć będą bezzwrotne.
 • Szkolenie ma limitowaną ilość miejsc: 20

Staramy się odpowiadać tak szybko jak to możliwe, dlatego jeśli nie otrzymają Państwo od nas odpowiedzi w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości, może być to spowodowane błędem technicznym. W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt: maleszkolenia@ctpb.pl lub szkola@ctpb.pl


Załączniki

Załączniki

Załączniki

ZałącznikiKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż będzie przetwarzać pozyskane od Pani / Pana dane osobowe, w tym dane osobowe przekazane Spółce za pośrednictwem formularza zgłoszenia na szkolenie / warsztat (dalej „Szkolenie”). Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, a także w celu wykonania usługi szkoleniowej w przypadku zakwalifikowania się przez Panią / Pana do udziału w Szkoleniu.
Poniższe informacje są przekazywane Pani / Panu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.
Administrator danych.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429310.
Dane kontaktowe Spółki.
Ze Spółką można się kontaktować w następujący sposób:
(a) listem przesłanym na adres: ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa)
(b) za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@ctpb.pl
(c) telefonicznie: 608-058-549
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rozpatrzenia Pani / Pana zgłoszenia na Szkolenie i ewentualnego zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu, a także w celu dostarczania newslettera na podany przez Panią / Pana adres e-mail (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO),
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (w przypadku zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu), rozwiązania lub wypowiedzenia tej umowy oraz innych czynności niezbędnych do realizacji tej umowy, w tym na potrzeby przeprowadzenia Szkolenia, prowadzenia dokumentacji Szkolenia, dokonywania sprawdzenia wiedzy i umiejętności, kontaktowania się w sprawach dotyczących Szkolenia, wystawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia, dokonywania rozliczeń z tytułu opłat za Szkolenia, archiwizacji dokumentów, a także w celu podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO),
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak marketing bezpośredni, obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę:
(a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków,
(b) podmiotom przetwarzającym, którym Spółka zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności),
(c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
(d) dostawcom usług informatycznych,
(e) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – będą przechowywane przez Spółkę do momentu zrealizowania celu w jakim zgoda ta została udzielona lub jej cofnięcia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej – będą przechowywane przez Spółkę przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z tą umową (np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - zgodnie z okresem ich przedawnienia określonym w przepisach prawa),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Spółkę do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać te dane,
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – będą przechowywane przez Spółkę do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.
Przysługujące prawa.
Przysługuje Pani / Panu:
(a) prawo dostępu do danych osobowych,
(b) prawo sprostowania danych osobowych,
(c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
(f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli wykorzystanie Pani / Pana danych osobowych nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub realizacji obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub nie służy wykonaniu umowy, Spółka może poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w określonych celach.
Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani / Pan w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o inną podstawę prawną niż Pani / Pana zgoda.
Aby skorzystać z powyższego prawa należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja dotycząca podania danych osobowych.
Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej oraz do wykonania wnioskowanych przez Panią / Pana czynności, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, wykonania usługi szkoleniowej oraz wykonania wnioskowanych czynności.OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w celu dostarczania mi newslettera Spółki na podany przeze mnie adres e-mail. Przed wyrażeniem niniejszej zgody zapoznałam/zapoznałem się z podanymi przez Spółkę informacjami dotyczącymi kwestii wynikających z art. 13 RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Do otrzymywania newslettera niezbędne jest łączne udzielenie zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej.