Szkolenie dla Studentów

Szkolenie dla dla studentów

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaprasza na szkolenie dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa oraz medycyny.

Zapraszamy osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy związanej z pomaganiem w nurcie poznawczo-behawioralnym. Podczas szkolenia dla studentów zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne pozwalające na rozwój kompetencji w zakresie budowania relacji, umiejętności aktywnego słuchania oraz empatycznego kontaktu z osobami zgłaszającymi się po pomoc.

 

Program szkolenia dla studentów obejmuje:

 • zajęcia warsztatowe
 • praca własna wykonywana poza zajęciami warsztatowymi (nagrania)

 

Osoby zainteresowane mają możliwość pogłębienia pracy osobistej – omówienie ważnych dla siebie treści i przeżyć, na spotkaniu indywidualnych. Opłata dodatkowa za spotkanie wynosi 120 zł (+ VAT)

 

Szkolenie dla studentów obejmuje trzy obszary tematyczne: 

 •  Kontakt w sytuacji pomagania
 •  Samoświadomość własnych zasobów, możliwości i ograniczeń ujawniających się, gdy jesteśmy  w roli osoby pomagającej,
 •  Planowanie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego związanego z niesieniem szeroko rozumianej pomocy i wsparcia.

Celami szkolenia dla studentów są: 

 • przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnej rozmowy ukierunkowanej na niesienie pomocy,
 • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do budowania empatycznej, ciepłej i autentycznej relacji,
 • obserwacja i zrozumienie swojego funkcjonowania w grupie szkoleniowej,
 • rozpoznanie osobistych treści poznawczych, ujawniających się w sytuacji pomagania,
 • pomoc w planowaniu indywidualnego rozwoju zawodowego

Uczestnicy szkolenia poznają metody i strategie nawiązywania i budowania profesjonalnej relacji z osobą zgłaszającą się po pomoc. Będą mieli szansę praktycznie rozwijać umiejętności aktywnego i uważnego słuchania, empatycznego konfrontowania, okazywania wsparcia i autentycznej obecności w kontakcie. Integralnym elementem programu szkoleniowego będzie praca własna polegająca na przygotowaniu nagrań wideo prezentujących własne umiejętności trenowane na warsztatach. Uczestnicy będą otrzymywać opisy problemów w oparciu, o które będą tworzyć nagrania. Nagrania będą omawiane na zajęciach grupowych.

 

 •   Nagrania – nagrania będą oglądane i omawiane na zajęciach. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć nagranie do centrum na tydzień przed spotkaniem. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonania minimum jednego nagrania. Duży nacisk zostanie położony na pogłębienie samowiedzy i samoświadomości siebie w sytuacjach związanych z niesieniem pomocy. Dzięki praktycznym ćwiczeniom – symulacjom odgrywanym w małych grupach i na forum, uczestnicy będą mieli szansę uzyskania informacji zwrotnych na temat własnej pracy. Pozwoli to również na wydobycie swoich mocnych stron i uczenie się, jak w optymalny sposób wykorzystywać swoje zasoby i możliwości by służyły one tworzeniu dobrych relacji z pacjentem. Przez cały okres szkolenia poruszane będą kwestie etyki w zawodzie osoby pomagającej. Zajęcia prowadzone będą przez psychologów, psychoterapeutów i trenerów z wieloletnim doświadczeniem.

 

 • Dzienniczek autorefleksji – po każdym spotkaniu uczestnicy mają za zadanie napisać: czego nauczyłem się na tym spotkaniu? Jakie refleksje pojawiły mi się na zajęciach, które dotyczą bycia osobą pomagającą?

 

Uwaga: Praca na materiale osobistym – związanym z własnym rozwojem zawodowym.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku na temat naszego szkolenia na naszym facebooku

lp. Temat warsztatu (9:00-16:30) data zajęć
1. Warsztat wprowadzający październik 2020
2. Komunikacja w poradnictwie i terapii (cz. 1)listopad 2020
3. Komunikacja w poradnictwie i terapii (cz. 2)grudzień 2020
4. Trening doświadczeniowy styczeń 2021
5. Empatyczne reagowanie w relacji luty 2021
6. Stawianie granic w relacji pomagania marzec 2021
7. Praca nad motywacją kwiecień 2021
8. Kontrakt w poradnictwie maj 2021

Staramy się odpowiadać tak szybko jak to możliwe, dlatego jeśli nie otrzymają Państwo od nas odpowiedzi w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości, może być to spowodowane błędem technicznym. W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt: maleszkolenia@ctpb.pl lub szkola@ctpb.pl

Informacja dodatkowa: Po przesłaniu karty zgłoszenia Sekretariat skontaktuje się z Państwem w celu umówienia na rozmowę kwalifikacyjną. Koszt rozmowy: 130 zł.


pierwszydrugitrzeciczwartypiątyszósty

Załączniki

Załączniki

Załączniki

ZałącznikiKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż będzie przetwarzać pozyskane od Pani / Pana dane osobowe, w tym dane osobowe przekazane Spółce za pośrednictwem formularza zgłoszenia na szkolenie / warsztat (dalej „Szkolenie”). Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, a także w celu wykonania usługi szkoleniowej w przypadku zakwalifikowania się przez Panią / Pana do udziału w Szkoleniu.
Poniższe informacje są przekazywane Pani / Panu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.
Administrator danych.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 21(00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429310.
Dane kontaktowe Spółki.
Ze Spółką można się kontaktować w następujący sposób:
(a) listem przesłanym na adres: ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa)
(b) za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@ctpb.pl
(c) telefonicznie: 608-058-549
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rozpatrzenia Pani / Pana zgłoszenia na Szkolenie i ewentualnego zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu, a także w celu dostarczania newslettera na podany przez Panią / Pana adres e-mail (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO),
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (w przypadku zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu), rozwiązania lub wypowiedzenia tej umowy oraz innych czynności niezbędnych do realizacji tej umowy, w tym na potrzeby przeprowadzenia Szkolenia, prowadzenia dokumentacji Szkolenia, dokonywania sprawdzenia wiedzy i umiejętności, kontaktowania się w sprawach dotyczących Szkolenia, wystawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia, dokonywania rozliczeń z tytułu opłat za Szkolenia, archiwizacji dokumentów, a także w celu podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO),
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak marketing bezpośredni, obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę:
(a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków,
(b) podmiotom przetwarzającym, którym Spółka zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności),
(c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
(d) dostawcom usług informatycznych,
(e) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – będą przechowywane przez Spółkę do momentu zrealizowania celu w jakim zgoda ta została udzielona lub jej cofnięcia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej – będą przechowywane przez Spółkę przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z tą umową (np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - zgodnie z okresem ich przedawnienia określonym w przepisach prawa),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Spółkę do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać te dane,
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – będą przechowywane przez Spółkę do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.
Przysługujące prawa.
Przysługuje Pani / Panu:
(a) prawo dostępu do danych osobowych,
(b) prawo sprostowania danych osobowych,
(c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
(f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli wykorzystanie Pani / Pana danych osobowych nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub realizacji obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub nie służy wykonaniu umowy, Spółka może poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w określonych celach.
Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani / Pan w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o inną podstawę prawną niż Pani / Pana zgoda.
Aby skorzystać z powyższego prawa należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja dotycząca podania danych osobowych.
Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej oraz do wykonania wnioskowanych przez Panią / Pana czynności, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, wykonania usługi szkoleniowej oraz wykonania wnioskowanych czynności.OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w celu dostarczania mi newslettera Spółki na podany przeze mnie adres e-mail. Przed wyrażeniem niniejszej zgody zapoznałam/zapoznałem się z podanymi przez Spółkę informacjami dotyczącymi kwestii wynikających z art. 13 RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Do otrzymywania newslettera niezbędne jest łączne udzielenie zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej.

Cennik:

 • 180 zł spotkanie kwalifikacyjne
 • 310 zł za pojedyncze zajęcia

Kinga Kałuska Złotorowicz: Psycholog i pedagog. Otrzymała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB. W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematów i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Agnieszka WrzosekBorodiuk: Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Ukończyła również kurs coachingu w szkole Noble Manhattan Coaching.

Agata Kudlik: Absolwentka wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Agnieszka Lukas: Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Certyfikatu Psychoterapeuty CTPB nr 24, specjalizuje się w terapii poznawczo behawioralnej zaburzeń lękowych (lęk uogólniony, lęk paniczny, lęk o zdrowie, zespół stresu pourazowego, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne, fobia społeczna) oraz zaburzeń nastroju. W swojej pracy stosuje także techniki z terapii schematów pracując z pacjentami z zaburzeniami osobowości.